خدایا...آسمانت متری چند...؟دیگر زمینت بوی زندگی نمیدهد...

این دوتاناینم واکنش اطرافیان 

نظر یادت نره مرسی.


معتادان کامپیوتر یا بهتر بگم همون اینترنت خودمون

(منو میگه ها)

montazar2012.blogfa.com


montazar2012.blogfa.com


montazar2012.blogfa.com


اینم عکس دسته جمعی خواهران قمی

khaharane qomiپنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392 21:6 |- سعید... -|

ϰ-†нêmê§